Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 )
informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Studio Tańca „Cantinero” i Klub Sportowy „Cantinero” ul. Wandy Panfil 42A/107, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Studio Tańca „Cantinero” i Klubu Sportowego „Cantinero” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a
Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie
Art. 6 ust 1, lit f ( RODO ) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Każdy członek lub jego pełnoprawny opiekun ( w przypadku osób niepełnoletnich ) posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
Osoby zgłaszające swój udział w zajęciach w Studio Tańca „Cantinero” i Klubie Sportowym ” Cantinero” wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, video,
internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez wyżej wymienione podmioty, na potrzeby
własne, marketingowe i reklamowe.

Każdy uczestnik zajęć lub jego pełnoprawny opiekun ( w przypadku osób niepełnoletnich ) w Studio Tańca „Cantinero” i w Klubie Sportowym ” Cantinero”
wyraża zgodę na:
1. Przetwarzanie danych osobowych dla celów wewnątrzorganizacyjnych.
2. Upowszechnianie swojego wizerunku w związku z udziałem w zajęciach tanecznych, pokazowych turniejach tańca.
2. Otrzymywanie informacji od ST „Cantinero”/ KS „Cantinero” oraz ich członków w formie mailowej.